Figmo

Figmo

Buffalo Rising Co-Founder. Remote Buffalonian. Designer. Geek.